Hướng dẫn chèn File audio, video vào blog

23/03/2010 | No Comment | Chuyên mục: Thủ thuật Blogger | Tags: .

Để thực hiện yêu cầu chèn file định dạng audio hoặc video vào blog các bạn cần chèn Code sau vào blog dưới định dạng HTML .

1 . Code dùng để chèn Video

<embed pluginspage=”http://www.microsoft.com/windows/downloads/contents/products/med iaplayer/” src=”link đến file video” width=”320″ height=”285″ type=”application/x-mplayer2″ showstatusbar=”1″ showdisplay=”false” autostart=”0″ clicktoplay=”1″ showcontrols=”1″ playcount=”10″ enablecontextmenu=”false” enabled=”-1″ windowlessvideo=”0″ stretchtofit=”0″ uimode=”full” mute=”0″ volume=”100″ currentmarker=”0″ loop=”true” fullscreen=”0″ controls=”controlpanel” />


2 . Code dùng để chèn Audio

<object id=winmediaplayerid codebase=http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#version=6,4,5,715 type=application/x-oleobject height=45 standby=”loading microsoft windows media player components…” width=250 classid=clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6 name=winmediaplayer><param name=”url” value=”link đến file audio”><param name=”rate” value=”1″><param name=”balance” value=”0″><param name=”currentposition” value=”0″><param name=”defaultframe” value=”0″><param name=”playcount” value=”999″><param name=”autostart” value=”0″><param name=”currentmarker” value=”0″><param name=”invokeurls” value=”-1″><param name=”baseurl” value=””><param name=”volume” value=”50″><param name=”mute” value=”0″><param name=”uimode” value=”full”><param name=”stretchtofit” value=”-1″><param name=”windowlessvideo” value=”0″><param name=”enabled” value=”-1″><param name=”enablecontextmenu” value=”0″><param name=”fullscreen” value=”0″><param name=”samistyle” value=””><param name=”samilang” value=””><param name=”samifilename” value=””><param name=”captioningid” value=””><param name=”enableerrordialogs” value=”0″><param name=”_cx” value=”6615″><param name=”_cy” value=”1191″>
<embed type=”application/x-mplayer2″ id=”wmpembed” pluginspage=”http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/” src=”link đến file audio” name=”mediaplayertv” height=”45″ width=”250″ autosize=”1″ autostart=”0″ clicktoplay=”1″ displaysize=”1″ enablecontextmenu=”0″ enablefullscreencontrols=”1″ enabletracker=”1″ mute=”0″ playcount=”999″ showcontrols=”1″ showaudiocontrols=”1″ showdisplay=”0″ showgotobar=”0″ showpositioncontrols=”1″ showstatusbar=”1″ showtracker=”1″>
</embed></object>


Để chương trình tự động chơi Video bạn chọn AutoStart =”1″.

Các bạn chú ý thay đổi các đường link đến bản nhạc, đoạn phim mà các bạn định post. up trong 2 đoạn mã trên.

Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan:

Leave a comment


× tám = 16

Copyright© : 2010 - 2012 thuthuatso.com  59 truy vấn trong 0.285 giây.Register   Log in